Begraafplaats

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

R.K.Begraafplaats H.Nicolaas-Helvoirt

 

Een stukje geschiedenis

De parochiebegraafplaats ligt aan de westkant van de kerk, vlakbij de plaats waar destijds de schuurkerk of schuilkerk stond. Blijkens een oud document is in 1847 het zgn. Calavariekruis ingezegend met een decreet tot aflaatverbinding. Het moet dan ook vanaf die datum zijn dat hier begraven werd. Afgaande op de aanwezige grafzerken, dan treffen we een prominent hardstenen gedenksteen met de tekst: Grafstede der familie Van Rijckevorsel - 1860 – 1895.

De schuur- of schuilkerk werd vervangen door de zgn. waterstaatskerk. Zoals de naam al doet vermoeden had de overheid, de Staat, hierin een belangrijke rol als financier. De bouw vond plaats na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1845, rond 1850. De oude schuurkerk stond op de plaats Lindelaan 37, dus aan de andere kant van de Dreef.

We mogen aannemen dat na de bouw van de Waterstaatskerk ook de begraafplaats in gebruik genomen is.

Naast het grafmonument van de Van Rijckevorsels, zijn de graven van de pastoors Steijvers en Evers, die respectievelijk in 1872 en 1895 zijn overleden op de begraafplaats te vinden.

 

Voor die tijd werd er begraven rond de oude Nicolaaskerk aan de Torenstraat. Voor de notabelen werd binnen het kerkgebouw begraven, het volk kreeg een plaats rond de kerk. In die tijd werden alleen voor de gegoede burgerij gedenktekens geplaatst. Voor het gewone volk bleef de ‘begraafplek’ niet lang bekend.

Aan de Vincent van Goghstraat vinden we de protestantse begraafplaats. Deze begraafplaats zal ook aan het eind van de 19e eeuw in gebruik zijn genomen, getuige de daar aanwezige oudere graven. Het monumentale graf van de familie De Jonge van Zwijnsbergen is op dit moment (anno 2012) in restauratie.

Buiten het hek zien we drie graftekens van oudere datum, die van pastoor Caspar Becx (1746-1836), die van Dorothea van Gogh, een tante van Vincent van Gogh, (1815- 1882) en nog een derde monument.

 

Onze begraafplaats nu

Het terrein van de Parochiebegraafplaats is 2000 m2 groot en is ingedeeld in diverse secties. Direct na de ingang is zowel rechts als links ruimte gereserveerd voor de zgn. eigen graven. Tegen de achterzijde vlak voor het Calvariekruis bevinden zich de priestergraven en aan de linkerzijde de kindergraven.

Geheel aan de rechter zijde van de begraafplaats zijn diverse vakken ingedeeld voor de zgn. algemene graven, die te herkennen zijn aan min of meer gelijkvormige gedenktekens. Aan de achterkant van het algemene deel staat het columbarium waar urnen in nissen kunnen worden bijgezet. Van recentere datum is een nieuw gedeelte ingericht voor het plaatsen van de urn in een urnengraf. (zie plattegrond)

De begraafplaats valt onder het bestuur van de parochie, de dagelijkse organisatie is opgedragen aan de begraafplaatsbeheerder. Hij is ook degene die, namens het kerkbestuur, de toewijzing doet van de concrete ligplaats. De begraafplaatsadministratie wordt uitgevoerd door een eigen administrateur met gebruikmaking van een geautomatiseerd integrale begraafplaatsmodule binnen de kerkelijke ledenadministratie. Een goede administratie is noodzakelijk om de wettelijk verplichte grafrust te kunnen garanderen.

 

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar het uitgebreide begraafplaatsreglement, de plattegrond van de begraafplaats en de tarievenlijst.

 

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89