Reglement Kerkhof

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de R.-K. parochie H. Nicolaas te Helvoirt

Inhoud

I Algemene Bepalingen artikel 1 - 8

II Het vestigen van de grafrechten artikel 9 - 16

III Het verlengen van de grafrechten artikel 17 - 20

IV Einde van de grafrechten artikel 21

V Indeling van een begraafplaats

en onderscheid van de graven artikel 22 - 28

VI Asbussen artikel 29 - 31

VII Graftekens en grafbeplantingen artikel 32 - 37

VIII Tarieven en onderhoud artikel 38 - 41

IX Overgangsbepaling artikel 42

X Slotbepalingen artikel 43 - 47

Bijlage 1: voorbeeld Grafakte

Bijlage 2: Voorschriften voor het toelaten

van graftekens en grafbeplantingen

I Algemene Bepalingen

Begripsaanduidingen

Artikel 1

In dit Reglement wordt verstaan onder:

a. bestuur: het bestuur van de R.-K. parochie H.NICOLAAS te HELVOIRT

eigenaresse van de begraafplaats.

b. begraafplaats: het terrein bestemd voor het begraven van overledenen en voor het begraven of bijzetten van asbussen van overledenen, geheten KERKHOF

H.NICOLAAS, gelegen aan Kastanjelaan 16 te HELVOIRT.

c. beheerder: degene die door het bestuur is belast met de dagelijkse leiding en het beheer van de begraafplaats.

d. graf of urnengraf: een particulier graf, zijnde een ruimte op de begraafplaats, bestemd voor het begraven van een of meer overledenen of hun asbussen, waarvan het gebruiksrecht voor de duur van 20 jaar is verleend aan één rechthebbende volgens de voorwaarden van dit reglement, welk recht kan worden verlengd.

e. rechthebbende: de meerderjarige persoon of rechtspersoon aan wie het recht op een graf of urnengraf is verleend.

f. grafrecht: het recht op een graf of urnengraf voor twintig jaar; het recht op

bewaring van een asbus in de urnenbewaarplaats voor twintig jaar, te

verlengen met telkens 10 jaar.

g. bijzetting:

1. het begraven van een overledene in een graf waarin reeds een overledene is begraven;

2. het bijplaatsen van een asbus/urn in een urnengraf of urnenbewaarplaats waarin zich reeds asbussen/urnen bevinden.

Basis is 20 jaar. Bij bijzetting worden de resterende jaren verrekend. Daarna kan ook weer met 10 jaar worden verlengd.

h. asbus hermetisch afgesloten metalen koker met de as van de overledene,

onverbrekelijk voorzien van de identiteit van de overledene.

i. urn: voorwerp waarin een of meer asbussen zijn opgeborgen. De bepalingen voor asbussen in dit Reglement gelden ook voor urnen.

j. urnenbewaarplaats: voorziening op de begraafplaats waarin asbussen of urnen in een onverbrekelijk afgesloten ruimte dan wel hecht aan de plaats van bijzetting verbonden worden opgeborgen.

Bestuur

Artikel 2

Het bestuur is gebonden aan het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland en terzake van het beheer van de begraafplaats bovendien aan dit Reglement.

Beheerder

Artikel 3

Het bestuur kan een van zijn leden of een andere persoon, in dit reglement te noemen de beheerder, belasten met de dagelijkse leiding en het beheer van de begraafplaats. De beheerder is bevoegd om namens het bestuur opdrachten te verlenen, het beheer van de begraafplaats betreffende en om namens het bestuur grafrechten te verlenen.

Regelingen vóór een begraving

Artikel 4

1. Voor de begraving dient het verlof tot begraving en tot de bezorging van de as te worden afgegeven, alsmede

2. De voor de begraving van een asbus noodzakelijke bescheiden, zoals de

grafakte en de kwitantie van betaling van de verschuldigde rechten.

3. Een deugdelijk bewijs van begraving van een asbus voor rekening van derden en de eventuele autorisatie van de rechthebbende moeten vóór de begraving aan de beheerder worden overgelegd.

4. De materialen die verwerkt zijn in de lijkkist, de lijkhoes en de kleding van de overledene dienen zoveel mogelijk van natuurlijk verteerbare aard te zijn.

In geval van ernstige en gerechtvaardigde twijfel of de materialen aan deze eis voldoen, kan de beheerder een controle instellen. Blijken de gebruikte materialen niet aan de eis te voldoen dan kan begraving geweigerd worden.

Bevorderen van natuurlijke ontbinding

Artikel 4a

1. Het is verboden om een overledene te begraven in een zinken of andere metalen of kunststof (binnen)kist.

2. Het is verboden om een overledene te begraven met gebruikmaking van een lijkhoes, die niet voldoet aan de voorwaarden van het Lijkomhulselbesluit 1998.

3. Het is verboden om in een kist of ander omhulsel voorwerpen of objecten bij te sluiten die niet tot de kist of de overledene behoren, anders dan kleine verteerbare grafgiften.

4. Bij het ter begraving aanbieden van een kist of ander lijkomhulsel dient ten minste 24 uur voorafgaand aan het tijdstip van begraving een schriftelijke verklaring te worden overgelegd omtrent de aanwezigheid van de in voorgaande leden bedoelde materialen en voorwerpen. Indien van een lijkhoes gebruik wordt gemaakt, zal de aanbieder tevens moeten overleggen:

a. een afschrift van een rapport waaruit blijkt dat de gebruikte hoes voldoet aan de normen van het Lijkomhulselbesluit;

b. een bewijs dat de betreffende hoes is aangekocht.

De rechthebbende draagt er zorg voor dat de bij de lijkbezorging betrokken begrafenisondernemer hiervoor afdoende maatregelen neemt. Als achteraf blijkt dat feiten en verklaringen niet overeenkomen, houdt het bestuur echter de begrafenisondernemer ten volle medeverantwoordelijk.

De begraving van een overledene en de bewaring van een asbus

Artikel 5

1. Een begraving van een asbus geschiedt op een dag en uur, met de beheerder tevoren overeen te komen en volgens aanwijzing van de beheerder.

De begraafplaats is niet toegankelijk voor de lijkwagen of de volgwagens. De beheerder kan, uitsluitend voor mindervalide personen, uitzondering toestaan.

2. De kist, dan wel het omhulsel en de asbus moeten zijn voorzien van een duurzaam identiteitskenmerk. De gegevens van dit kenmerk moeten worden opgenomen in de administratie van de begraafplaats.

Werkzaamheden op de begraafplaats

Artikel 6

1. Het delven en dichten van graven, het openen van een graf, het opdelven van

stoffelijke resten en het bijzetten van asbussen geschieden uitsluitend door het

personeel van de begraafplaats of, in opdracht van het bestuur, door derden.

2. Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw, de aanleg of het onderhoud van de graftekens en/of beplantingen gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder.

3. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen. Op zaterdagen mogen geen werkzaamheden door beroepskrachten worden verricht, in opdracht van rechthebbenden, maar is uitsluitend de grafverzorging door de nabestaanden toegelaten.

4. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen

te worden meegenomen of te worden geplaatst of gestort volgens aanwijzingen van de beheerder.

5. Het is niet toegestaan voor werkzaamheden op de graven gedeelten van de

beplanting of de groenvoorziening, niet tot het graf behorende, te verwijderen.

Bij vermeende hinder wordt contact opgenomen met de beheerder.

6. De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan

personen of zaken op de begraafplaats.

7. Personen, belast met werkzaamheden op de graven, dienen minstens 16 jaar

oud te zijn en naar het oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed, ook in de

zomer. Gebruik van radioapparatuur is verboden.

8. De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen en transport. Zij mogen geen rechtstreeks beroep doen op assistentie door het personeel van de begraafplaats of de werknemers van de tuinonderhoudsdienst. Een verzoek tot het verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden dient te worden gericht tot de beheerder.

9. Voor het uitvoeren van werkzaamheden gelden de normale werktijden;

(maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur)

Bezoekers

Artikel 7

De begraafplaats is op de door het bestuur aangegeven tijden voor bezoekers toegankelijk.

Het bestuur kan om redenen van werkzaamheden, openbare orde of anderszins de begraafplaats (tijdelijk) sluiten of toegang permanent beperken. De begraafplaats is voor auto's en voor fietsen (al of niet met hulpmotor) gesloten. De beheerder kan voor mindervaliden uitzondering toestaan. Honden worden niet op de begraafplaats toegelaten. Bezoekers worden verzocht luidruchtigheid te vermijden.

Voor het houden van dodenherdenkingen of de plechtige onthulling van een grafteken moet tevoren schriftelijke toestemming zijn verkregen van het bestuur.

Administratie

Artikel 8

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de wettelijke verplichting tot het voeren van de administratie van de begraafplaats. De administratie bevat in ieder geval een register van de overledenen met vermelding van hun identiteitskenmerk en aanduiding van de plaats op de begraafplaats waar zij begraven zijn, alsmede een dergelijk register van de bewaarde asbussen. Deze registers zijn openbaar. Daarnaast bestaat er het nabestaandenbestand grafrechten, waarin de namen en adressen van alle rechthebbenden worden geregistreerd.

2. Het boekjaar van de begraafplaats loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Alle rechten, verleend in het eerste halfjaar worden geacht te zijn verleend per

1 januari daaraan voorafgaand. Alle rechten verleend in het tweede halfjaar

worden geacht te zijn verleend per 1 januari daaropvolgend.

II Het vestigen van het grafrecht

Schriftelijke overeenkomst

Artikel 9

1. Een grafrecht wordt gevestigd door een schriftelijke overeenkomst met het bestuur, genaamd grafakte. Zie bijlage 1.

2. Op de begraafplaats kunnen begraven worden:

- zij die als parochiaan staan ingeschreven bij de parochie en zij die met een

parochiaan gehuwd waren of die met een parochiaan duurzaam een

huishouden vormden;

- oud-parochianen die in een instelling voor gezondheidszorg verblijven en die

voorheen tot de parochie behoorden.

3. Het bestuur kan van lid 2 afwijken en toestaan dat anderen op de begraafplaats worden begraven.

Uitgifte van graven

Artikel 10

De graven van een gravenveld worden in volgorde, door de beheerder te bepalen, uitgegeven. Het is niet mogelijk een bepaalde grafruimte te reserveren, tenzij een recht wordt verworven als bedoeld in artikel 11.

Recht op (urnen-)graf

Artikel 11

Het bestuur kan aan één meerderjarig persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht verlenen om voor twintig jaren gebruik te maken van een bepaalde (urnen-) grafruimte, ten behoeve van hemzelf, de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levenspartner, een bloed- of aanverwant, of een pleeg- of stiefkind. Dit recht wordt verleend onder de voorwaarden, in dit reglement gesteld of door het bestuur later te stellen. In ieder geval moet betaling op grond van artikel 38 van dit reglement zijn geschied en moet bij de rechtsverkrijging schriftelijk worden ingestemd met het ruimen van het graf (artikel 41) wanneer dit recht, door welke oorzaak dan ook, geëindigd is.

Adres rechthebbende

Artikel 12

 

De rechthebbende is verplicht zijn adres aan het bestuur op te geven, alsmede de wijziging van zijn adres.

Overlijden rechthebbende

Artikel 13

1. Binnen 6 maanden na het overlijden van de rechthebbende dient het grafrecht na een daartoe strekkend verzoek van de erfgena(a)m(en) te worden overgeschreven op naam van de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levenspartner, een bloed- of aanverwant of een pleeg- of stiefkind overeenkomstig artikel 14.

2. Indien de rechthebbende is overleden en in het graf dient te worden begraven of zijn asbus dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving als bedoeld in lid 1 van dit artikel voorafgaand aan die begraving of bijzetting te worden gedaan.

Overdracht grafrecht

Artikel 14

1. Een grafrecht kan worden overgedragen door overlegging aan het bestuur van een door de rechthebbende en de betrokken rechtsopvolger getekend bewijs van overdracht, met vermelding van de personalia en het adres van de rechtsopvolger.

2. Overdracht aan een ander dan de echtgenoot, geregistreerde partner of andere

levenspartner, een bloed- of aanverwant of een pleeg- of stiefkind van de rechthebbende is slechts mogelijk, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan naar het oordeel van het bestuur.

3. Een rechthebbende kan afstand doen van grafrechten, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding. Afstand dient schriftelijk te geschieden.

Weigering tot begraving of bijzetting

 

Artikel 15

Het bestuur behoudt zich het recht voor, ook nadat grafrechten zijn verleend, om canonieke redenen begraving van een overledene en met name de bijzetting in een enkel of dubbel graf, dan wel urnengraf te weigeren, onder teruggave van de reeds betaalde rechten, of alleen de begraving op een bepaald gedeelte van de begraafplaats toe te staan.

Ontbindende voorwaarden grafrechten

Artikel 16

Het bestuur verleent grafrechten uitdrukkelijk voor de tijd, gedurende welke het terreingedeelte, waarin zich de (urnen-)graven bevinden, tot de begraafplaats blijft behoren en voor de tijd dat de begraafplaats in exploitatie blijft.

Aan de toegekende grafrechten kan geen titel ontleend worden zich te verzetten tegen de bestemmingsverandering van (een gedeelte van) de begraafplaats of tegen de voorgenomen sluiting of gesloten verklaring van de begraafplaats.

III Het verlengen van grafrechten

Schriftelijk informeren van de rechthebbende

Artikel 17

1. Het bestuur zal uiterlijk één jaar voor het verstrijken van een termijn, waarvoor grafrechten zijn verleend en die kunnen worden verlengd, de rechthebbende schriftelijk attenderen op het aflopen van de grafrechten en de voorwaarden bekend maken, waaronder deze grafrechten kunnen worden verlengd voor een termijn van tien jaar.

2. Indien niet binnen drie maanden na verzending van de mededeling om verlenging van de termijn van het grafrecht is verzocht dan zal van het aflopen van de termijn door een zichtbare mededeling melding worden gemaakt bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats. De mededeling blijft gedurende één jaar aanwezig maar tenminste tot het einde van de termijn van het grafrecht. .

Verzoek rechthebbende

Artikel 18

1. Een rechthebbende kan binnen twee jaren voor de afloop van de termijn schriftelijk verlenging van zijn rechten aanvragen voor een aansluitende termijn van tien jaren.

2. Het bestuur zal een aanvrage ingevolge lid 1 inwilligen, in zoverre van het recht tot begraven gebruik is gemaakt en geen bijzondere redenen, zoals de voorgenomen ruiming van een gravenveld, zich daartegen verzetten.

Voorwaarden voor verlenging

Artikel 19

De verlenging van grafrechten wordt slechts verleend wanneer het onderhoud van

het graf zich naar het oordeel van het bestuur niet bevindt in kennelijke staat van

verwaarlozing en op de voorwaarden geldend op het tijdstip waarop de verlenging

ingaat en volgens de alsdan geldende tarieven.

Verlenging bij bijzetting

Artikel 20

Wanneer in een (urnen-)graf, bestemd tot het begraven van meerdere overledenen of hun asbussen een bijzetting heeft plaatsgevonden, wordt een lopende termijn van het grafrecht afgesloten en wordt een nieuwe termijn van 20 jaren geacht te zijn ingegaan, te rekenen vanaf de bijzetting.

IV Einde van de grafrechten

Artikel 21

De grafrechten vervallen:

a. door het verlopen van de gestelde termijn met inachtneming van het bepaalde in artikel 17;

b. indien de betaling van een overeengekomen verlenging van het grafrecht niet binnen een jaar na aanvang van de verlenging overeenkomstig artikel 38 van dit reglement is geschied;

c. indien een terreingedeelte, waarin zich de (urnen-)graven bevinden, aan de bestemming van begraafplaats wordt onttrokken of wanneer de begraafplaats niet meer als zodanig wordt geëxploiteerd, overeenkomstig artikel 16;

d. indien de aankondiging van het aflopen van de termijn van het grafrecht overeenkomstig artikel 17 bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats aangeplakt is geweest en de rechthebbende gedurende die periode niet heeft gereageerd.

e. indien de rechthebbende het onderhoud van grafteken of beplanting

verwaarloost en na sommatie weigert te doen herstellen of de herstelkosten te

voldoen, overeenkomstig artikel 34;

f. indien de rechthebbende bij onderhandse verklaring afstand doet van een verkregen grafrecht. Wanneer nog geen gebruik werd gemaakt van het recht tot begraven kan een evenredige terugbetaling plaatsvinden.

g. Voor omstandigheden als aangegeven onder c. zal geen restitutie plaatsvin-

den.

V Indeling van de begraafplaats en onderscheid van de graven

Indeling door bestuur

Artikel 22

Het bestuur behoudt zich het recht voor de aanleg en de indeling van de begraafplaats, de bestemming van de gravenvelden en het onderscheid in (urnen-)graven vast te stellen en te wijzigen.

Soorten van graven

Artikel 23

1. Het bestuur verleent rechten op het tijdelijk gebruik van:

a. een enkel graf in een vak, waarop toegelaten worden graftekens van het standaard model.

b. een enkel of dubbel graf in een vak, waarop toegelaten worden graftekens naar keuze na afzonderlijke goedkeuring.

c. een kindergraf of een graf voor een doodgeborene of een onvoldragen vrucht in een vak, waarop toegelaten worden graftekens na afzonderlijke goedkeuring.

d. een urnengraf in een urnengravenveld.

2. De modellen graftekens worden omschreven in de voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen, zoals voorzien in artikel 32.

Grafeenheid

Artikel 24

De ruimte voor een graf met standaard grafteken heeft een oppervlakte van 240 x 90 cm. Hierin kan boven de eerste overledene een tweede overledene worden bijgezet.

Enkele graven

Artikel 25

Een enkel graf omvat 1 (een) grafeenheid. Alleen de als rechthebbende ingeschreven persoon kan degenen aanwijzen die na overlijden in een enkel graf worden begraven of bijgezet.

Dubbele graven

Artikel 26

Een dubbel graf omvat 2 (twee) grafeenheden.

Een dubbel graf is bestemd voor het begraven van twee met namen aangeduide overledenen en wel naast elkaar. Bijzetting (daarboven) van een derde en vierde

overledene Is mogelijk.

Alleen de als rechthebbende ingeschreven persoon kan degenen aanwijzen, die na overlijden in een dubbel graf mogen worden begraven of bijgezet.

Kindergraven

Artikel 27

In een kindergraf wordt een overleden kind begraven dat niet ouder was dan 12 jaar.

Urnengraf

Artikel 28

In een urnengraf kunnen 4 asbussen worden geplaatst.

VI Asbussen

Bewaring van asbussen

Artikel 29

Asbussen kunnen op de begraafplaats bewaard worden door bijzetting:

a. In een bestaand graf;

b. in een urnengraf dat deel uitmaakt van een gravenveld van urnen;

b. in de urnenmuur (columbarium) van de begraafplaats;

Recht op het bewaren van een asbus

Artikel 30

De artikelen 9 t/m 16 zijn van overeenkomstige toepassing voor degenen die een recht op willen vestigen op het bewaren van een asbus op de begraafplaats op een van de in artikel 29 genoemde wijzen.

Ruiming van asbussen

Artikel 31

Ruiming van een asbus na het vervallen van het recht op bewaren van de asbus geschiedt door verstrooiing van de as.

VII Graftekens en grafbeplantingen

Vergunning

Artikel 32

Het bestuur kan uitsluitend aan rechthebbenden vergunning verlenen om graftekens en/of beplantingen op graven te doen aanbrengen. Deze moeten voldoen aan de 'Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen' behorende tot dit reglement (Bijlage 2) en die door het bestuur zijn vastgesteld.

Deze Voorschriften worden door de beheerder aan iedere belanghebbende verstrekt. Graftekens en/of beplantingen, die naar het oordeel van het bestuur niet in overeenstemming zijn met deze voorschriften, worden door het bestuur geweigerd en kunnen na aangebracht te zijn, door het bestuur op kosten van de rechthebbende worden verwijderd.

Risico schade aan graftekens

Artikel 33

1. Gedurende de termijn van het grafrecht blijven de graftekens en de grafbeplanting eigendom van de rechthebbende. Het bestuur aanvaardt deze graftekens en grafbeplanting niet in beheer. Dit betekent dat de rechthebbende verantwoordelijk is voor de voorwerpen die zich op de graven bevinden, alsmede voor het onderhoud, met inachtneming van het bepaalde in artikel 34.

2. Schade aan graftekens ontstaan door storm en vandalisme wordt door het bestuur uitsluitend vergoed voor zover deze risico's door een verzekeringsovereenkomst van het bestuur zijn gedekt.

3. Schade veroorzaakt door op de begraafplaats uitgevoerde werkzaamheden door personeel van de begraafplaats wordt door het bestuur uitsluitend vergoed tot het bedrag waarvoor deze risico's door de desbetreffende verzekerings-overeenkomst van het bestuur worden gedekt

 

Onderhoud graftekens en grafbeplanting

Artikel 34

1. De graftekens en grafbeplantingen moeten ten genoegen van het bestuur worden onderhouden door de rechthebbenden.

Onder behoorlijk onderhoud wordt mede verstaan het doen herstellen, vernieuwen of waterpas stellen van graftekens en/of beplanting.

2 In geval van kennelijke verwaarlozing van het onderhoud van een graf, kan het bestuur, voor zover de plicht tot onderhoud niet bij hem ligt, deze verwaarlozing vastleggen in een schriftelijke verklaring, die het toezendt aan de rechthebbende, die binnen één jaar in het onderhoud voorziet

3. Indien de ontvangst van de verklaring, bedoeld in het tweede lid, niet bevestigd wordt, maakt het bestuur de verklaring bekend bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats, gedurende een periode van vijf jaar dan wel totdat in die periode in het onderhoud is voorzien.

4. Indien toepassing is gegeven aan het tweede of derde lid en niet alsnog in het onderhoud van het graf is voorzien, vervalt het recht op het graf op het moment dat de periode van één dan wel vijf jaar, bedoeld in het tweede respectievelijk derde lid, is verstreken.

5. Indien het recht op het graf nog geen twintig jaar is gevestigd op het moment dat de periode, bedoeld in het derde lid is verstreken, blijft de bekendmaking in stand totdat de periode van twintig jaar is verstreken dan wel totdat in die periode in het onderhoud is voorzien. Indien niet voordien in het onderhoud is voorzien, vervalt het echt op het graf zodra de termijn van twintig jaar is verstreken.

Plaatsen, verwijderen, herplaatsen van een grafteken door rechthebbende

Artikel 35

Opdracht tot het plaatsen van een grafteken, tot het verwijderen van een grafteken voor een bijzetting en tot het herplaatsen daarvan na een bijzetting moet worden gegeven door of namens de rechthebbende aan de beheerder. Wanneer een verwijderd grafteken zich op de begraafplaats bevindt en niet binnen drie maanden na de bijzetting wordt herplaatst is het bestuur gerechtigd de delen daarvan van de begraafplaats te doen verwijderen en te doen vernietigen op kosten van de rechthebbende.

Tijdelijke verwijdering grafteken door de beheerder

Artikel 36

1. Indien het vanwege het beheer van de begraafplaats naar het oordeel van de beheerder nodig is kunnen het grafteken en/of de beplanting van het graf van een rechthebbende op last van en voor rekening van het bestuur worden weggenomen en kan op het graf tijdelijk zand worden gedeponeerd.

De rechthebbende wordt hiervan tevoren in kennis gesteld.

2. Verwelkte bloemen en ontsierende voorwerpen kunnen door de beheerder

zonder voorafgaande waarschuwing van de graven worden verwijderd.

Verwijdering graftekens na einde grafrecht

Artikel 37

Binnen drie maanden na het eindigen van het grafrecht kunnen grafteken en/of beplanting door de rechthebbende van het graf worden verwijderd. Na verloop van drie maanden wordt de rechthebbende geacht geen prijs te stellen op het weer in bezit nemen van grafteken en/of beplanting en is het bestuur gerechtigd deze te doen verwijderen en te doen vernietigen.

VIII Tarieven en onderhoud

Tarieven

Artikel 38

1. Voor het vestigen en verlengen van een grafrecht, voor bijzettingen, voor onderhoud en voor het verwijderen van graftekens en/of beplanting bij einde van de termijn waarvoor een grafrecht is aangegaan worden tarieven geheven.

Deze zijn als volgt samengesteld:

a. een bedrag voor de werkzaamheden aan het (urnen-) graf;

b. een bedrag voor het grafrecht;

c. een bedrag ter bestrijding van de kosten van het door het bestuur uit te voeren algemeen onderhoud van de begraafplaats, voor de duur van het grafrecht;

d. een bedrag ter bestrijding van de kosten van verwijdering en vernietiging van het grafteken en/of de grafbeplanting na het eindigen van het grafrecht. (De z.g. verwijderingsbijdrage).

2. Het bestuur stelt een afzonderlijke lijst op van de voor de begraafplaats geldende tarieven.

Algemeen onderhoud

Artikel 39

Het bestuur zal zorg dragen dat de afrasteringen en/of ommuringen, de gebouwen, de paden, de groenvoorziening en de beplanting van de begraafplaats worden onderhouden. Tot dit onderhoud van de begraafplaats behoren de werkzaamheden aan de groenvoorziening en de beplanting op en onmiddellijk achter de graven, in zoverre deze niet overeenkomstig artikel 32 door de rechthebbende zijn aangebracht.

Beperking onderhoudsverplichting

Artikel 40

Het bestuur verplicht zich aan het in artikel 39 omschreven onderhoud te besteden maximaal de bedragen, die uit de tarieven op grond van artikel 38 voor onderhoud zijn verkregen en daarvoor per jaar beschikbaar.

Deze beperking van de onderhoudsverplichting geldt in het bijzonder na sluiting of gesloten verklaring van de begraafplaats.

Ruiming van graven en asbussen

Artikel 41

Het bestuur heeft het recht de (urnen-)graven en de in de urnenbewaarplaats bewaarde asbussen, waarvan de rechten meer dan drie maanden vervallen zijn, te doen ruimen, met in achtneming van de wettelijke termijn.

IX Overgangsbepaling

Artikel 42

1. Voor in het verleden verleende grafrechten waarvan de tijdsduur niet meer aantoonbaar vast te stellen was, heeft het reglement van 7 september 1991, dat na vaststelling en goedkeuring per 1 juli 1991 van toepassing is verklaard, de termijn gesteld op 30 jaren na inwerkingtreding van dat reglement. Het huidige reglement vervangt dit reglement en gaat uit van het toen bepaalde ten aanzien van de genoemde grafrechten. Het tariefonderdeel voor het grafrecht, zoals bedoeld in artikel 38, lid 1 sub b, is derhalve gedurende deze periode niet verschuldigd.

2. Rechthebbende met een grafrecht dat aantoonbaar voor onbepaalde tijd is verleend, zijn niet het tariefonderdeel verschuldigd voor het grafrecht, zoals bedoeld in artikel 38, lid 1, sub b.

X Slotbepalingen

Sluiting van de begraafplaats

Artikel 43

Het bestuur behoudt zich het recht voor de begraafplaats voor begravingen en voor het bewaren van asbussen te sluiten of gesloten te doen verklaren. Het bestuur is niet aansprakelijk voor opgravings- en overplaatsingskosten van resten en/of graftekens naar andere begraafplaatsen.

Klachten

Artikel 44

Belanghebbenden kunnen omtrent feitelijke handelingen betreffende de begraafplaats bij het bestuur een schriftelijke klacht indienen. Het bestuur zal binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht beslissen en de klager schriftelijk daarvan in kennis stellen.

Onvoorzien

Artikel 45

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Vervallenverklaring eerdere reglementen

Artikel 46

Het bestuur herroept de bepalingen en voorschriften van eerdere reglementen, de begraafplaats betreffende en stelt dit reglement daarvoor in de plaats.

Wijziging reglement

Artikel 47

Dit reglement heeft de goedkeuring van de bisschop van ‘s-Hertogenbosch.

Het bestuur is gerechtigd dit reglement te wijzigen.

Wijzigingen in dit reglement behoeven eveneens de goedkeuring van genoemde bisschop.

De rechthebbenden worden van de wijzigingen in kennis gesteld.

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d 16 mei 2011

en goedgekeurd door de bisschop van ‘s-Hertogenbosch d.d. 4 juli 2011 * en van toepassing verklaard met ingang van 1 augustus 2011

*) op getekend en gestempeld ingevuld origineel

 

 

Bijlage 1:

GRAFAKTE

Parochie H. Edith Stein Begraafplaats H. Nicolaas - Helvoirt

p.a.Kastanjelaan 14a exemplaar voor rechthebbende

5268 CA Helvoirt

Telefoon 0411-645384x exemplaar voor administratie begraafplaats

Email: parochiecentrumhnicolaas@gmail.com

 

GRAFAKTE

 

Het Parochiebestuur van de H. Edith Stein verleent aan:

 

Naam en voorletters:………………………………………………………

Straatnaam en huisnr:……………………………………………………..

Postcode + woonplaats: ………………………………………………….,

hierna te noemen rechthebbende,

voor de duur van 20 jaar, te weten van ………….. 20… tot …………..20… het uitsluitend recht van gebruik op:

………………………………………………………………….*

 

Het graf ligt in vak …. nr .….. , gelegen op de R.-K. Begraafplaats H. Nicolaas te Helvoirt.

 

Het betreft de overledene:……………………………………

 

Op dit recht is van toepassing het Reglement van voornoemde begraafplaats, vastgesteld en goedgekeurd d.d. 16 mei 2011. Het bestuur is gerechtigd dit Reglement te wijzigen.

De rechthebbende verplicht zich adreswijziging schriftelijk aan het Parochiebestuur door te geven.

 

Helvoirt, d.d. …….......20....

 

De rechthebbende,Namens het Parochiebestuur,

 

……………………….……………………………….

 

1. Wijziging rechthebbende.

Het hierboven omschreven recht is op verzoek van rechthebbende d.d. ………………20…

overeenkomstig art. 14 van het Reglement van de begraafplaats overgeschreven

ten name van:

 

Naam en voorletters: ……………………………………………………..

Straatnaam en huisnr: …………………………………………………….

Postcode en woonplaats: ………………………………………………..

Helvoirt, d.d. ……..........20...

 

2. Verlenging.

Het hierboven omschreven recht is op verzoek van rechthebbende d.d. ………….20…

overeenkomstig art 18 van het Reglement van de begraafplaats verlengd tot: ………….20…

Helvoirt, d.d. ……...........20...

 

*) invullen een van onderstaande 6 grafsoorten:

- een enkel graf dubbeldiep met standaard grafteken - een kindergraf

- een enkel graf dubbeldiep met een grafteken naar keuze - een urnengraf

- een dubbel graf dubbeldiep met een grafteken naar keuze. - een plaats in de urnenmuur (columbarium)

- tekst standaard grafteken zelf bepalen i.o.m. Schaapsmeerders

 

 

 

 

 

Bijlage 2:

 

Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen op de begraafplaats van de R.-K. Parochie H. Nicolaas te Helvoirt.

Deze voorschriften behoren tot artikel 32 van het Reglement van de begraafplaats voornoemd.

 

Artikel 1

Het indelingsplan van de begraafplaats geeft de verdeling in vakken aan van de begraafplaats

doormiddel van een letteraanduiding.

Dit plan is gepubliceerd bij de ingang van de begraafplaats.

 

Artikel 2

Voordat op een graf een grafteken of een beplanting wordt toegelaten, moet aan de beheerder

de getekende grafakte worden getoond.

 

Artikel 3

De stenen grafband van enkele graven met standaard grafteken, overschrijdt de buitenmaten

160 x 85 cm niet.

De grafafdekking van enkele graven met grafteken naar keuze, overschrijdt de buitenmaten

200 x 100 cm niet. Voor dubbele graven geldt in deze een breedte van ten hoogste 200 cm.

De oppervlakte van de beplanting op het graf is aan dezelfde maxima gebonden.

Voor beplanting geldt een maximumhoogte van 80 cm.

De ruimte tussen de grafafdekkingen moet worden vrijgehouden.

Het handhaven van deze bepalingen behoort tot de onderhoudsplicht van de rechthebbende.

 

Artikel 4

Wanneer het bestuur doorgaande funderingsstroken heeft aangebracht, dient hiervan gebruik te

worden gemaakt. In overige gevallen moeten zerken en graftekens geplaatst worden op een

doelmatige fundering ten genoegen van het bestuur.

 

Artikel 5

Zerken en graftekens in de vakken A t/m D en O worden per grafeenheid vervaardigd uit één

stuk weerbestendige natuursteen (hardsteen, graniet of marmer).

Indien toegestane verankering wordt toegepast, geschiedt dit met koperen verbindingspennen.

 

Artikel 6

Gebruik van de volgende materialen is niet toegestaan:

a. grind, marmerslag of ander strooisel

b. ijzeren hekken

c. palen met buizen of kettingen

d. dekkende/gekleurde coating of verf, tenzij schriftelijke toestemming van de

 

Artikel 7

De inscripties, zerken, graftekens en zichtbare urnen mogen niet storend of grievend zijn voor

nabestaanden of bezoekers.

Het (na plaatsing) zichtbaar vermeld zijn van een firmanaam of enig andere reclame op zerken

of graftekens is niet toegestaan.

 

Artikel 8

De beheerder is bevoegd voertuigen of rijdende werktuigen de toegang tot de begraafplaats

geheel te ontzeggen vanwege naar zijn oordeel te hoge wieldruk of te grote afmeting.

 

Artikel 9

De uitvaartverzorgers en de leveranciers van zerken/graftekens worden geacht kennis te

dragen van het reglement en procedures van de begraafplaats.

beheerder.

 

mei 2011

 

.

 

 

 

 

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89